30 Μαΐου 2020
Αρχική Σελίδα
Εισερχόμενα Έγγραφα
Εξερχόμενα Έγγραφα
Ελληνική Νομοθεσία
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Ανακοινώσεις-Γνωστοποιήσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Αγγελίες
Επαγγελματικό περίγραμμα
smartdrive
 


Ελληνική Νομοθεσία
Αρ.Πρωτ. Ημερομηνία Θέμα Αρχείο
Α3/37845/4412 08-08-2016 Δημοσίευση νόμου 4413/2016 (148/Α)
4413/2016 08-08-2016 Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης
A3/35746/4164 27-07-2016 Παράταση ισχύος ΔΕΕ υποψηφίων οδηγών και οδηγών , λόγω αποχής των υπαλλήλων από το έργο των εξετάσεων
30-06-2016 Καθορισμός της ώρας έναρξης του έργου της δοκιμασίς προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών για την Περιφέρεια Αττικής
ν.4402 29 06 2016 29-06-2016 Δηοσίευση του νόμου 4402
4402/2016/29-6-16 29-06-2016 Από την 1η Ιουνίου 2017, το έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών αποτελεί έργο που εκτελείται εντός του κανονικού ωραρίου
22-06-2016 Τροπολογία
240/1070 13-06-2016 Ασυμβίβαστο του έργου εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών προς την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου και του συνταξιούχου του δημοσίου τομέα (π.δ.208/2002, άρθρο 3, παρ. 2ε, όπως ισχύει
Β2-23270/2779 07-06-2016 Ασυμβίβαστο της άσκησης του επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών με την ιδιότητα του υπαλλήλου του δημοσίου των ΝΠΔΔ και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και των συνταξιούχων αυτών
13-05-2016 Εγκύκλιος για Επανακαθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.δ. 74/2008 (Α ́ 112), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών εμπορευμάτων.
29898/3378 11-05-2016 Επανακαθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.δ. 74/2008 (Α ́ 112), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατώνεμπορευμάτων.
Β6/60251/3040 21-04-2016 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ (ΣΕΚΑΜ)
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/80/οικ.11711 20-04-2016 Ειδικές απαγορευτικές διατάξεις για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Α3/οικ.18057/2201 11-03-2016 Καταλληλότητα εκπαιδευτικών οχημάτων
Α3/67/13 12-02-2016 Εκπαιδευτικά Οχήματα Κατηγορίας C CE παράταση
Α3/39325/5725 31-12-2015 Τροποποίηση 50984
Α3/74744/11249 21-12-2015 Αριθμός θέσεων εκπαιδευτικών οχημάτων
Α3/71537/10872 16-12-2015 Τροποποίηση ΠΔ 51
Α3/39325/5725 16-12-2015 Τροποποίηση 50984
4346 20-11-2015 Απαλλαγή ΦΠΑ για επαγγελματικές άδειες.
4336/2015 14-08-2015 Ρυθμίσεις κώδικα ΦΠΑ
Β1/38102/1952 03-08-2015 Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Παράταση προθεσμίας για απόκτηση άδειας οδικού μεταφορέα από πρώην νομαρχιακούς μεταφορείς
ΠΟΛ.1160/17.7.2015 17-07-2015 ΦΠΑ Επαγγελματικά
40250/5807 10-07-2015 Τροποποίηση της 13948
63370/4209/14 22-01-2015 Αριθμός θέσεων σε φορτηγά οχήματα
76568/11972 19-01-2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 50984/7947/22−11−2013 (Β΄ 3056) υπουργικής απόφασης «Άδεια οδήγησης, εκ− παίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοπο− δηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων
70744/4507 30-12-2014 Εγκατάσταση Συστηµάτων Αντιεµπλοκής κατά την Πέδηση σύµφωνα µε την υ.α. 28366/2098/06 (Β΄441/11-4-2006)
.77230/12074 23-12-2014 Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. πρωτ. Β3/οικ.2527/291/04-02-2014 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα «Συγκρότηση και ορισµός µελών Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου µε αντικείµενο την επικαιροποίηση – τροποποίηση του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει το επάγγελµα του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών»
4313 17-12-2014 Ρυθμίσεις θεμάτων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Α3/61100/9707 20-10-2014 Μηχανογραφικό Σύστημα Καταγραφής Αποτελεσμάτων των οκιμασιών Προσόντων και Συμπεριφοράς
49625/7760 12-09-2014 Εποπτεία και εξασφαλιση ποιοτητας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς
A3/32915/4742 03-06-2014 Παραλείψεις κατά την αποστολή αιτημάτων για την εκτύπωση αδειών οδήγησης
Π 110 /32802/ 4675 02-06-2014 Συνδυασμός προγραμμάτων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών μέσω περιοδικής κατάρτισης
Π140/30952/4411 23-05-2014 Περί δυνατότητας εκπαίδευσης των Σχολών ΠΕΙ, ΣΕΚΟΟΜΕΕ και Σχολών οδήγησης τις Κυριακές
26640/2298 22-05-2014 Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας των τομέων μεταφορών και επικοινωνιών του Υπουργεί− ου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)
21-05-2014 Συνημμένα εργασια την κυριακη
Π 110/25024/3502 07-05-2014 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 30063/4796/2013 (Β΄ 2643) υπουργικής απόφασης
Υ.Α. 2944/2014 30-04-2014 Πιστοποίηση νέων εκπαιδευτών
25854/1666 29-04-2014 Κοινοποίηση της απόφασης επιτρεπόμενες αλλαγες κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών οχημάτων
9882/694 15-04-2014 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. υπουργικής απόφασης 49958/6532/13 «Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χα− ρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών οχη− μάτων»
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342 01-04-2014 Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων
Α3/13948/1902 13-03-2014 Υπάλληλοι – εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδη− γών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων
41815/6686 12-02-2014 Συγκρότηση κοινού Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την εκδίκαση παραβάσεων των Εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών
Α3/6297/826 31-01-2014 ικαίωμα παράτασης ισχύος άδειας οδηγών άνω των 80 ετών
67111/7685 30-01-2014 Διασκευή κινητήρα εκπαιδευτικών μοτοσικλετών
153/8 13-01-2014 Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης με θέμα "επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών οχημάτων"
Α3/64947/9941 09-01-2014 Καταλληλότητα εκπαιδευτικών οχημάτων κατηγορίας BE, C, CE, D και DE
A3/οικ.1321/131 09-01-2014 Καταλληλότητα εκπαιδευτικών μοτοσικλετών κατηγοριών Α1, Α2 και Α
A3/οικ.69071/10314 30-12-2013 Καταλληλότητα εκπαιδευτικών μοτοσικλετών κατηγοριών Α1, Α2 και Α
49958/6532 30-12-2013 Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών οχημάτων
First Previous   Εμφάνισε 2 από 6 σελίδες   Next Last