Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020
Αρχική Σελίδα
Εισερχόμενα Έγγραφα
Εξερχόμενα Έγγραφα
Ελληνική Νομοθεσία
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Ανακοινώσεις-Γνωστοποιήσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Αγγελίες
Επαγγελματικό περίγραμμα
smartdrive
 


Ελληνική Νομοθεσία
Αρ.Πρωτ. Ημερομηνία Θέμα Αρχείο
Α3/οικ.18057/2201 11-03-2016 Καταλληλότητα εκπαιδευτικών οχημάτων
Α3/67/13 12-02-2016 Εκπαιδευτικά Οχήματα Κατηγορίας C CE παράταση
Α3/39325/5725 31-12-2015 Τροποποίηση 50984
Α3/74744/11249 21-12-2015 Αριθμός θέσεων εκπαιδευτικών οχημάτων
Α3/71537/10872 16-12-2015 Τροποποίηση ΠΔ 51
Α3/39325/5725 16-12-2015 Τροποποίηση 50984
4346 20-11-2015 Απαλλαγή ΦΠΑ για επαγγελματικές άδειες.
4336/2015 14-08-2015 Ρυθμίσεις κώδικα ΦΠΑ
Β1/38102/1952 03-08-2015 Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Παράταση προθεσμίας για απόκτηση άδειας οδικού μεταφορέα από πρώην νομαρχιακούς μεταφορείς
ΠΟΛ.1160/17.7.2015 17-07-2015 ΦΠΑ Επαγγελματικά
40250/5807 10-07-2015 Τροποποίηση της 13948
63370/4209/14 22-01-2015 Αριθμός θέσεων σε φορτηγά οχήματα
76568/11972 19-01-2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 50984/7947/22−11−2013 (Β΄ 3056) υπουργικής απόφασης «Άδεια οδήγησης, εκ− παίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοπο− δηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων
70744/4507 30-12-2014 Εγκατάσταση Συστηµάτων Αντιεµπλοκής κατά την Πέδηση σύµφωνα µε την υ.α. 28366/2098/06 (Β΄441/11-4-2006)
.77230/12074 23-12-2014 Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. πρωτ. Β3/οικ.2527/291/04-02-2014 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα «Συγκρότηση και ορισµός µελών Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου µε αντικείµενο την επικαιροποίηση – τροποποίηση του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει το επάγγελµα του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών»
4313 17-12-2014 Ρυθμίσεις θεμάτων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Α3/61100/9707 20-10-2014 Μηχανογραφικό Σύστημα Καταγραφής Αποτελεσμάτων των οκιμασιών Προσόντων και Συμπεριφοράς
49625/7760 12-09-2014 Εποπτεία και εξασφαλιση ποιοτητας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς
A3/32915/4742 03-06-2014 Παραλείψεις κατά την αποστολή αιτημάτων για την εκτύπωση αδειών οδήγησης
Π 110 /32802/ 4675 02-06-2014 Συνδυασμός προγραμμάτων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών μέσω περιοδικής κατάρτισης
Π140/30952/4411 23-05-2014 Περί δυνατότητας εκπαίδευσης των Σχολών ΠΕΙ, ΣΕΚΟΟΜΕΕ και Σχολών οδήγησης τις Κυριακές
26640/2298 22-05-2014 Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας των τομέων μεταφορών και επικοινωνιών του Υπουργεί− ου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)
21-05-2014 Συνημμένα εργασια την κυριακη
Π 110/25024/3502 07-05-2014 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 30063/4796/2013 (Β΄ 2643) υπουργικής απόφασης
Υ.Α. 2944/2014 30-04-2014 Πιστοποίηση νέων εκπαιδευτών
25854/1666 29-04-2014 Κοινοποίηση της απόφασης επιτρεπόμενες αλλαγες κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών οχημάτων
9882/694 15-04-2014 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. υπουργικής απόφασης 49958/6532/13 «Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χα− ρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών οχη− μάτων»
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342 01-04-2014 Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων
Α3/13948/1902 13-03-2014 Υπάλληλοι – εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδη− γών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων
41815/6686 12-02-2014 Συγκρότηση κοινού Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την εκδίκαση παραβάσεων των Εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών
Α3/6297/826 31-01-2014 ικαίωμα παράτασης ισχύος άδειας οδηγών άνω των 80 ετών
67111/7685 30-01-2014 Διασκευή κινητήρα εκπαιδευτικών μοτοσικλετών
153/8 13-01-2014 Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης με θέμα "επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών οχημάτων"
Α3/64947/9941 09-01-2014 Καταλληλότητα εκπαιδευτικών οχημάτων κατηγορίας BE, C, CE, D και DE
A3/οικ.1321/131 09-01-2014 Καταλληλότητα εκπαιδευτικών μοτοσικλετών κατηγοριών Α1, Α2 και Α
A3/οικ.69071/10314 30-12-2013 Καταλληλότητα εκπαιδευτικών μοτοσικλετών κατηγοριών Α1, Α2 και Α
49958/6532 30-12-2013 Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών οχημάτων
Α3/63853/9748 11-12-2013 Υπουργική Απόφαση για άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων
Α3/ οικ.50984/7947 02-12-2013 Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτο− κινήτων.
Π 140 / 61471/ 9401 29-11-2013 Ενημέρωση ΥΜΕΠΕ από τις Σχολές / Κέντρα Π.Ε.Ι. σε περίπτωση απουσιών εκπαιδευομένων
Α3/60220/9224 21-11-2013 Ενημέρωση για τροποποίησητων Παραρτημάτων ΙΙ & ΙΙΙ του Π.Δ. 51/2012
56825/8748 05-11-2013 Συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας διοίκησης έργου με αντικείμενο τη μηχανοργάνωση της διαδικασίας εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών
Α3/55374/8535 04-11-2013 Φόρτωση εκπαιδευτικών οχημάτων
Π140 / 53286 / 8226 23-10-2013 Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης για ίδρυση και λειτουργία Σχολών / Κέντρων περιοδικής κατάρτισης για Π.Ε.Ι.
51477/7999 22-10-2013 Βεβαίωση κύριας χρήσης
Β3-οικ.51477/7999 18-10-2013 Βεβαίωση κύριας χρήσης
30063/4796 17-10-2013 Επανακαθορισμός της διαδικασίας και των αναγκαί− ων λεπτομερειών για την έγκριση σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μετα− φοράς επιβατών και εμπορευμάτων
12-10-2013 Παραταση για ΠΕΙ
4186/17-09-2013 17-09-2013 IEK
A3/15664/2548 14-08-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ51
First Previous   Εμφάνισε 2 από 5 σελίδες   Next Last