30 Μαΐου 2020
Αρχική Σελίδα
Εισερχόμενα Έγγραφα
Εξερχόμενα Έγγραφα
Ελληνική Νομοθεσία
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Ανακοινώσεις-Γνωστοποιήσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Αγγελίες
Επαγγελματικό περίγραμμα
smartdrive
 


Ελληνική Νομοθεσία
Αρ.Πρωτ. Ημερομηνία Θέμα Αρχείο
Υ.Α. 61368 22-12-2004 Μεταφορά Μαθητών
24058/2653 21-07-2004 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων, διαδικασίας, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη μετατροπή, σε ελληνικές, αδειών οδήγησης που εκδόθηκαν από κράτη μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή από χώρες της τέως Σοβιετικής ΄Ενωσης.
Π.Δ.337 18-12-2003 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
Υ.Α. 60864/6794 24-10-2003 Εξειδίκευση διαδικασιών και καθορισμός λεπτομερειών αναφορικά με τη λειτουργία και τον έλεγχο των Σχολών Οδηγών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών
ΠΟΛ. 1083
1051083/550
02-06-2003 Aπαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων - Συμπλήρωση και κωδικοποίηση της A.Y.O. 1045879/327/0015/ΠOΛ. 1166/29.5.2002(ΦEK 728 B 13.6/2002)
Υ.Α. 31564
Υ.Α. 81283
Υ.Α. 10962
27-02-2003 Καθορισμός μηνιαίας αμοιβής εξεταστών ικανότητας οδήγησης υποψηφίων οδηγών και βοηθών εξεταστών
Ν. 3109 19-02-2003 Ρύθμιση θεμάτων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις
ΚΕΔΥ 2003 01-01-2003 Κανονισμός Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών
Ν 2671 Π.Δ.338 13-11-2002 Κανονισμός Λειτουργίας του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.)
Υ.Α. 18368 01-10-2002 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομενου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75)
Ν. 3051 30-09-2002 Πρόσληψη οδηγών μέσω ΑΣΕΠ
ΔΙΑΔΠ/Β/18952 25-09-2002 Καθορισμός νέου τύπου και περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75)
Υ.Α. 90230/Γ2 18-09-2002 Κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία
Π.Δ. 208 23-08-2002 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
Υ.Α. 75629/8895 17-12-2001 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Π.Δ/τος 19/95 για το υπόδειγμα της άδειας οδήγησης.
Ν. 2963/2001 23-11-2001 Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Π.Δ. 346 11-10-2001 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 96/26 ΕΚ και 98/76 ΕΚ του Συμβουλίου, "Περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών μεταφορών"
Υ.Α. 16703/716 19-04-2001 Κράνη δικύκλων
N. 2671 10-04-2001 Ρύθμιση θεμάτων ΟΣΕ και άλλες διατάξεις
και Υποχρεώσεις ελεγχομένων φορέων
ΠΟΛ. 1137
1032594/261
07-04-2000 Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων ΑΥΟ ΠΟΛ.1071/2000
ΠΟΛ.1053/1016306/133 14-02-2000 Τήρηση "μητρώου μαθητών" από τις Σχολές Εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων
Ν. 2696 01-10-1999 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
15522/7236 07-06-1999 Σύσταση εθνικού προγράμματος για την οδική ασφάλεια
Π.Δ. 104 04-06-1999 Οδικές Μεταφορές Επικινδύνων Εμπορευμάτων
Υ.Α. 58930/480 03-05-1999 Άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και τετρακύκλων
Ν. 2690 09-03-1999 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας
Ν. 2683 01-01-1999 Περιορισμοί των υπαλλήλων
Π.Δ. 181 19-06-1998 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙAΤAΓΜA ΥΠ`AΡΙΘ.181 ΦΕΚ Α`133 19.6.98 "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 96/47/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 και την οδηγία 97/26/ΕΚ του Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου 1997 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ σχετικά με την άδεια οδήγησης.Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 19/995 (A` 15).
Υ.Α 72572/2977 24-09-1997 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 60740/1027/1995(Β 246) Απόφασης του Υ.Μ.Ε. "Επαγγελματική Κατάρτιση Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων"
Π.Δ. 404 11-12-1996 Αδειες εκπαιδευτικών υποψηφίων οδηγών, άδειες ίδρυσης και λειτουργίας σχολών οδηγών, άσκηση επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, λειτουργία των σχολών οδηγών, ρύθμιση συναφών θεμάτων.
Υ.Α 60740/1027 21-03-1995 Επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων.
Π.Δ.19 21-01-1995 Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης.
23-12-1994 DELTIO TYPOY
Π.Δ. 355 05-11-1994 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα
Ν. 2238 16-09-1994 Κωδικας Φορολογίας Εισοδήματος Άρθρο 13, αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα
Π.Δ. 186 01-01-1992 Ενημέρωση, θεώρηση και διαφύλαξη βιβλίων και στοιχείων
Ν. 1959 05-08-1991 Άδειες κυκλοφορίας-Μεταφορές-Τουριστικά ταξί κλπ.συναφή (10432)
Π.Δ. 71 01-01-1988 Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων
Π.Δ. 376 01-01-1988 ΕΚΑΒ - Οδηγοί Ασθενοφόρων
Ν. 1712 08-07-1987 Εκσυγχρονισμός επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις
Π.Δ. 244 24-06-1987 Κανονισμός λειτουργίας επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ταξί - αγοραία) όλης της χώρας εκτός εκείνων που έχουν έδρα στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων.
Π.Δ. 23 23-02-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης
Ν. 1599 11-06-1986 Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις
ΠΔ 237 10-06-1986 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (46601)
Π.Δ. 237/1986 10-06-1986 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Π.Δ. 609 01-01-1985 Κατασκευή δημοσίων έργων
N. 1256 01-01-1982 Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις
Π.Δ. 99 01-01-1977 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος
Π.Δ. 611 01-01-1977 Περιορισμοί των υπαλλήλων
Ν. 281 01-01-1914 Περί Επαγγελματικών Σωματείων
First Previous   Εμφάνισε 5 από 6 σελίδες   Next Last