25 Μαρτίου 2023
Αρχική Σελίδα
Εισερχόμενα Έγγραφα
Εξερχόμενα Έγγραφα
Ελληνική Νομοθεσία
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Ανακοινώσεις-Γνωστοποιήσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Αγγελίες
Επαγγελματικό περίγραμμα
smartdrive
 


Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Αρ.Πρωτ. Ημερομηνία Θέμα Αρχείο
ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2020/612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 04-05-2020 ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2020/612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης)
ΟΔΗΓΙΑ 36 23-11-2012 τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Οδηγία 96 19-11-2008 Oδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών
Οδηγία 123 27-12-2006 Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006 , σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
Οδηγία 126 20-12-2006 Για την άδεια οδήγησης (αναδιατύπωση)
Κανονισμός 561 15-03-2006 Ώρες απασχόλησης οδηγών μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων
Οδηγία 36 30-09-2005 Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων
Οδηγία 59 15-07-2003 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ
Οδηγία 15 11-03-2002 Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών.
Οδηγία 56 14-09-2000 Για την τροποποίηση της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης
Απόφαση 275 21-03-2000 Ισοδυναμία μεταξύ ορισμένων κατηγοριών αδειών οδήγησης E.E.
Οδηγία 53 25-07-1996 Διαστάσεις και βάρη οχημάτων μεταφορών
Oδηγία 53 25-06-1996 Σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές
Οδηγία 35 03-06-1996 Διορισμός και επαγγελματική κατάρτιση συμβούλων ασφαλείας για την οδική, σιδηροδρομική και πλωτή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.
Οδηγία 439 29-07-1991 Για την άδεια οδήγησης
Κανονισμός 3821 20-12-1985 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1985 σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών.