Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021
Αρχική Σελίδα
Εισερχόμενα Έγγραφα
Εξερχόμενα Έγγραφα
Ελληνική Νομοθεσία
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Ανακοινώσεις-Γνωστοποιήσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Αγγελίες
Επαγγελματικό περίγραμμα
smartdrive
 


Ελληνική Νομοθεσία
Αρ.Πρωτ. Ημερομηνία Θέμα Αρχείο
NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4850 05-11-2021 Νόμος 4850 Οδηγώντας με ασφάλεια Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.
Δ30/A3/276110-ΦΕΚ 4742 14-10-2021 Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δι- καιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστημά- των αυτών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευ- σης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.).
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4811 26-06-2021 Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομι- κών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μετα- φορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4808 -Τ Α - ΑΡ101 19-06-2021 Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4784 16-03-2021 Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις
Δ30/A3/24136 02-02-2021 Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων, της διαδικασίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέ- ρειας για τη διαδικασία ανταλλαγής άδειας οδή- γησης που έχει εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασί- λειο με αντίστοιχων κατηγοριών ελληνική άδεια οδήγησης.
Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 07-11-2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020
4075 23-09-2020 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2020/612/ΕΕ της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2020 η οποία τροποποιεί την οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης, καθώς και τροποποίηση τoυ Παραρτήματος Ι του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101).
96 18-09-2020 Άτυπα κωδικοποιημένο κείμενο της υ.α.50984
ΔΔΟ/α/89819/1372/Φ.4 03-06-2020 Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465 31-05-2020 Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Α3/οικ.30622/3535 27-05-2020 Πιστοποίηση καταλληλότητας εκπαιδευτικών μοτοποδηλάτων
Α3/23132/2673 21-05-2020 Δημοσίευση της με αριθμό A3/10901/1420/2020 (Β’ 1923) υπουργικής αποφάσεως
Δ1α/ΓΠ.οικ. 21268 28-03-2020 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 11.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
A3/οικ. 16110/1967 21-03-2020 Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων για τη χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης
Αρ. Φύλλου 68 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ/20-3-2020 20-03-2020 Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορω- νοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.
Δ1α/ΓΠ.οικ 19024 17-03-2020 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευ- σης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύ- νολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορι- σμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Α3/90706/10856/19/27-2-2020 27-02-2020 Δημοσίευση της με αριθμό A3/1517/264/2020 (Β’ 615) υπουργικής αποφάσεως
Α. 1011/Αρ. Φύλ 85/ΤΕΥΧΟΣ B/ 24-1- 2020 27-02-2020 Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362 Β΄) και ΠΟΛ1135/ 26-10-2005 (1592Β΄)
Α3/1517/264 26-02-2020 Συμπλήρωση και επικαιροποίηση των διατάξεων των υπουργικών αποφάσεων 50984/7947/2013 (Β ’3056) «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλε- τών και αυτοκινήτων» και οικ. 49625/7760/2014 (Β’ 2428) «Εποπτεία και εξασφάλιση ποιότητας δο- κιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς».
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4663 12-02-2020 Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις.
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Δ30/Α3/οικ.7167/902/31-1-2020 31-01-2020 Παράβολα άδειων οδήγησης
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4657 31-01-2020 Kύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης.
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4656 31-01-2020 Κύρωση του Μνημονίου μεταξύ της Ελλάδος και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την Αμοιβαία Αναγνώριση και Ανταλλαγή Αδειών Οδήγησης
Αριθμ. οικ 67676/3832/12-09-2019 12-09-2019 Όροι προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο (Β’ 2303)
Αριθμ. Γ4/50645/2740/Αρ. Φύλλου 3441/11 Σεπτεμβρίου 2019 11-09-2019 Τροποποίηση της ΣΤ-29900/77 υπουργικής απόφασης «Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτο- κινήτων οχημάτων κ.λπ.» (ΦΕΚ 1318/Β΄/1977).
N 4625/2019 02-09-2019 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μετα- φορών και άλλες επείγουσες διατάξεις.
Αρ. Πρωτ. Φ.80000/36037/833/18-6-2019 19-06-2019 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχου σε επαγγελματίες οδηγούς.
Νόμος 4618 (Α΄89) 10-6-2019 11-06-2019 Νόμος 4618 Κατάργηση αλλαγής εκπαιδευτή κατά το μεταβατικό στάδιο
Αριθμ. Π110/44485/4911/7 Ιουνίου 2019/Αρ. Φύλλου 2143 07-06-2019 Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων 29898_3378_ 2016 -Β΄1318- και 30063_4796_2013 -Β΄2643-.
Α3/οικ.42126/4611/31-5-2019 31-05-2019 Επί τόπου στροφή με κίνηση προς τα πίσω
A3/19384/2119/16-5-2019 16-05-2019 Καθορισμός αριθμού εξεταστών υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη δοκιμασία προσό- ντων και συμπεριφοράς.
4599/2019 04-03-2019 Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις
Αριθμ. 48461/4454/2018(ΦΕΚ 4874/τ. Β΄/1-11-2018) 05-11-2018 Τροποποίηση παραρτημάτων π.δ. 51
Αρ. πρωτ. Β2/78557/7644/31-10-2018 31-10-2018 Διευκρινίσεις για τα Προγράμματα Θεωρητικής Εκπαίδευσης που διεξάγονται από τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)
Αρ. Πρωτ. Γ.Δ.Μ.Ε. οικ.210468/26-10-2018 26-10-2018 Καθορισμός ώρας πρακτικών εξετάσεων στη Περιφέρεια Αττικής
Αρ. Πρωτ. Οικ.82184/7853/24-10-2018 24-10-2018 Διενέργεια δοκιμασιών ̟προσόντων και συμ̟εριφοράς υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών
Αρ. Πρωτ. Α3/72111/6924/23-10-2018 24-10-2018 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 74 ΕΤΩΝ
Αρ. Πρωτ. Α3/ΟΙΚ81139/7800 23-10-2018 Έλεγχος μόνιμης κατοικίας
Α3//73316/7044/2018 23-10-2018 Νομοθεσία για άνω των 74 ετών
4568/11-10-18 16-10-2018 Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών οδήγησης
ΦΕΚ 4158 τ.Β΄. 21-09-2018 Συμπλήρωση και τροποποίηση της 50984/7947/ 22-11-2013 (Β΄3056) υπουργικής απόφασης «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων».
Α3/οικ 70367/6709 17-09-2018 Παράταση ισχύος άδειας οδήγησης.
Α3/64720/6117 31-08-2018 Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ πρωτ 50984-7947-22-11-2013 (Β΄3056) ΥΑ
4530/2018 30-03-2018 Ρυθμίσεις θεμάτων επιβατικών μεταφορών
Α3/89645/10419 29-12-2017 Παράταση προθεσμίας διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς
A 79574/5488/16/2017 27-12-2017 Ανανέωση Ειδικής Άδειας Οδήγησης ΕΔΧ
01-11-2017 Σχέδιο νόμου
68698/3445 05-10-2017 Καταβολή τέλους αδείας για την κυκλοφορία οχήματος
Α3/20117/2607 10-08-2017 Ιατρικές εξετάσεις για άδεια οδήγησης
First Previous  Εμφάνισε 1 από 6 σελίδες   Next Last