25 Μαρτίου 2023
Αρχική Σελίδα
Εισερχόμενα Έγγραφα
Εξερχόμενα Έγγραφα
Ελληνική Νομοθεσία
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Ανακοινώσεις-Γνωστοποιήσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Αγγελίες
Επαγγελματικό περίγραμμα
smartdrive
 


Ελληνική Νομοθεσία
Αρ.Πρωτ. Ημερομηνία Θέμα Αρχείο
Δ30/247956 04-08-2022 Συναλλαγές νομίμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών με υπηρεσίες αρμοδιότητος της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών
Δ30/Α3/239425 27-07-2022 : Διεκπεραίωση κατά προτεραιότητα αιτήσεων για ανανέωση άδειας οδήγησης ή/και Π.Ε.Ι. οδηγών που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές
Δ30/Α3/232785 21-07-2022 Προδιαγραφές εξοπλισμού των αιθουσών θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών για την υλοποίηση των απαιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4850/2021
ΦΕΚ 4937αρ.φυλ.106 02-06-2022 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑ- ΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟ- ΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ
ΦΕΚ 2676Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819 01-06-2022 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγεί- ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικρά- τειας από την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00.
145611 12-05-2022 Καθορισμός Στοχοθεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας, για το έτος 2022.
ΦΕΚ 1751/11 Απριλίου 2022 Αριθμ. 196/5471 11-04-2022 Προσδιορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των στοιχείων εγγραφής στο Μητρώο Δια- φάνειας, σωματείων, επαγγελματικών ενώσεων, επιμελητηρίων και φορέων της Κοινωνίας των πο- λιτών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4829/2021
ΦΕΚ 818/24-2-22Αριθμ. Δ30/Α3/29801 25-02-2022 Καθορισμός των όρων έκδοσης και διάθεσης των βιβλίων υποψηφίων οδηγών και οδηγών συμπε- ριλαμβανομένων και των βιβλίων για το Πιστο- ποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) οδη- γών φορτηγών και λεωφορείων, καθώς και της αποζημίωσης των συγγραφέων τους.
NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4850 05-11-2021 Νόμος 4850 Οδηγώντας με ασφάλεια Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.
Δ30/A3/276110-ΦΕΚ 4742 14-10-2021 Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δι- καιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστημά- των αυτών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευ- σης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.).
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4811 26-06-2021 Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομι- κών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μετα- φορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4808 -Τ Α - ΑΡ101 19-06-2021 Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4784 16-03-2021 Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις
Δ30/A3/24136 02-02-2021 Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων, της διαδικασίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέ- ρειας για τη διαδικασία ανταλλαγής άδειας οδή- γησης που έχει εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασί- λειο με αντίστοιχων κατηγοριών ελληνική άδεια οδήγησης.
Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 07-11-2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020
4075 23-09-2020 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2020/612/ΕΕ της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2020 η οποία τροποποιεί την οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης, καθώς και τροποποίηση τoυ Παραρτήματος Ι του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101).
96 18-09-2020 Άτυπα κωδικοποιημένο κείμενο της υ.α.50984
A3/45459/5417 10-09-2020 Τροποποίηση των διατάξεων της υπ’ αρ. 50984/ 7947/2013 υπουργικής απόφασης «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (Β΄3056).
ΔΔΟ/α/89819/1372/Φ.4 03-06-2020 Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465 31-05-2020 Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Α3/οικ.30622/3535 27-05-2020 Πιστοποίηση καταλληλότητας εκπαιδευτικών μοτοποδηλάτων
Α3/23132/2673 21-05-2020 Δημοσίευση της με αριθμό A3/10901/1420/2020 (Β’ 1923) υπουργικής αποφάσεως
Δ1α/ΓΠ.οικ. 21268 28-03-2020 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 11.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
A3/οικ. 16110/1967 21-03-2020 Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων για τη χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης
Αρ. Φύλλου 68 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ/20-3-2020 20-03-2020 Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορω- νοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.
Δ1α/ΓΠ.οικ 19024 17-03-2020 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευ- σης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύ- νολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορι- σμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Α3/90706/10856/19/27-2-2020 27-02-2020 Δημοσίευση της με αριθμό A3/1517/264/2020 (Β’ 615) υπουργικής αποφάσεως
Α. 1011/Αρ. Φύλ 85/ΤΕΥΧΟΣ B/ 24-1- 2020 27-02-2020 Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362 Β΄) και ΠΟΛ1135/ 26-10-2005 (1592Β΄)
Α3/1517/264 26-02-2020 Συμπλήρωση και επικαιροποίηση των διατάξεων των υπουργικών αποφάσεων 50984/7947/2013 (Β ’3056) «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλε- τών και αυτοκινήτων» και οικ. 49625/7760/2014 (Β’ 2428) «Εποπτεία και εξασφάλιση ποιότητας δο- κιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς».
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4663 12-02-2020 Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις.
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Δ30/Α3/οικ.7167/902/31-1-2020 31-01-2020 Παράβολα άδειων οδήγησης
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4657 31-01-2020 Kύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης.
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4656 31-01-2020 Κύρωση του Μνημονίου μεταξύ της Ελλάδος και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την Αμοιβαία Αναγνώριση και Ανταλλαγή Αδειών Οδήγησης
Αριθμ. οικ 67676/3832/12-09-2019 12-09-2019 Όροι προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο (Β’ 2303)
Αριθμ. Γ4/50645/2740/Αρ. Φύλλου 3441/11 Σεπτεμβρίου 2019 11-09-2019 Τροποποίηση της ΣΤ-29900/77 υπουργικής απόφασης «Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτο- κινήτων οχημάτων κ.λπ.» (ΦΕΚ 1318/Β΄/1977).
N 4625/2019 02-09-2019 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μετα- φορών και άλλες επείγουσες διατάξεις.
Αρ. Πρωτ. Φ.80000/36037/833/18-6-2019 19-06-2019 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχου σε επαγγελματίες οδηγούς.
Νόμος 4618 (Α΄89) 10-6-2019 11-06-2019 Νόμος 4618 Κατάργηση αλλαγής εκπαιδευτή κατά το μεταβατικό στάδιο
Αριθμ. Π110/44485/4911/7 Ιουνίου 2019/Αρ. Φύλλου 2143 07-06-2019 Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων 29898_3378_ 2016 -Β΄1318- και 30063_4796_2013 -Β΄2643-.
Α3/οικ.42126/4611/31-5-2019 31-05-2019 Επί τόπου στροφή με κίνηση προς τα πίσω
A3/19384/2119/16-5-2019 16-05-2019 Καθορισμός αριθμού εξεταστών υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη δοκιμασία προσό- ντων και συμπεριφοράς.
4599/2019 04-03-2019 Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις
Αριθμ. 48461/4454/2018(ΦΕΚ 4874/τ. Β΄/1-11-2018) 05-11-2018 Τροποποίηση παραρτημάτων π.δ. 51
Αρ. πρωτ. Β2/78557/7644/31-10-2018 31-10-2018 Διευκρινίσεις για τα Προγράμματα Θεωρητικής Εκπαίδευσης που διεξάγονται από τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)
Αρ. Πρωτ. Γ.Δ.Μ.Ε. οικ.210468/26-10-2018 26-10-2018 Καθορισμός ώρας πρακτικών εξετάσεων στη Περιφέρεια Αττικής
Αρ. Πρωτ. Οικ.82184/7853/24-10-2018 24-10-2018 Διενέργεια δοκιμασιών ̟προσόντων και συμ̟εριφοράς υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών
Αρ. Πρωτ. Α3/72111/6924/23-10-2018 24-10-2018 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 74 ΕΤΩΝ
Αρ. Πρωτ. Α3/ΟΙΚ81139/7800 23-10-2018 Έλεγχος μόνιμης κατοικίας
Α3//73316/7044/2018 23-10-2018 Νομοθεσία για άνω των 74 ετών
4568/11-10-18 16-10-2018 Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών οδήγησης
First Previous  Εμφάνισε 1 από 6 σελίδες   Next Last