Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021
Αρχική Σελίδα
Εισερχόμενα Έγγραφα
Εξερχόμενα Έγγραφα
Ελληνική Νομοθεσία
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Ανακοινώσεις-Γνωστοποιήσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Αγγελίες
Επαγγελματικό περίγραμμα
smartdrive
 


Εισερχόμενα
Αρ.Πρωτ. Ημερομηνία Θέμα Αρχείο
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 24-04-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο- ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλί- ου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μα- ΐου 2021 και ώρα 6:00.
Δ30/Α3/104935 21-04-2021 Διευκρίνιση επί του σημείου 1 της από 20-04-2021 εγκυκλίου (ΑΔΑ: 9ΩΩΓ465ΧΘΞΗΦ5) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών
Δ30/Α3/104359 20-04-2021 Εφαρμογή των διατάξεων της κ.υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489 (Β’ 1558/17-04-2021)
Δ30/Α3/102993 19-04-2021 Θέση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος και των λοιπών υποδομών για την ηλεκτρονική υποβολή στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου της αίτησης και των δικαιολογητικών για συγκεκριμένες διαδικασίες αδειών οδήγησης και την ηλεκτρονική αποστολή προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΕΑ) όλων των εκτυπώσιμων στις άδειες οδήγησης στοιχείων για τις ίδιες διαδικασίες
57 18-04-2021 Ανακοίνωση από Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής Αχαΐας
μ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489 17-04-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.
Δ30/Α3/77610 24-03-2021 Εφαρμογή από κράτη - μέλη της Ε.Ε. των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/267
Δ30/Α3/72137 19-03-2021 Εφαρμογή από κράτη - μέλη της Ε.Ε. των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/267
69347 17-03-2021 Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης μέτρων που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του COVID-19
Δ30/Α3/65148 12-03-2021 Θέση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος και των λοιπών υποδομών για την ηλεκτρονική υποβολή στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Περιφέρειας Αττικής
Δ30/Α3/51508 26-02-2021 Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης και ΠΕΙ στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 2021-267 για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19
Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147 12-02-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6 πμ έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6 πμ
Α. 1025 12-02-2021 Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021
Δ30/Α3/33570 09-02-2021 Τροποποίηση της από 10-11-2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΨΖΘΖ465ΧΘΞ-ΜΙ4) αναφορικά με τον αριθμό υποψηφίων ανά εξεταστική επιτροπή
Δ30/Α3/25406 01-02-2021 Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης, Π.Ε.Ι., αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και Δ.Ε.Ε. στο πλαίσιο της συνέχισης λήψης μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του CΟVID - 19
21306 27-01-2021 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
417 18-01-2021 ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
11 18-01-2021 Ερώτημα στη Βουλή από βουλευτή Μπάμπη Παπαδημητρίου
Δ30/Α3/2166 07-01-2021 Νέα παράταση ισχύος αδειών οδήγησης, Π.Ε.Ι., αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και Δ.Ε.Ε. στο πλαίσιο της συνέχισης λήψης μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του CΟVID - 19
Δ30/Α3/145100 30-12-2020 Ρυθμίσεις αναφορικά με τις εκδοθείσες από το Ηνωμένο Βασίλειο άδειες οδήγησης και Π.Ε.Ι. ενόψει της 31ης Δεκεμβρίου 2020
136371 21-12-2020 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 208
Δ30/Α3/129703 15-12-2020 Δεύτερη τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/90777/06-11-2020 εγκυκλίου ως προς την περαιτέρω παράταση στο πλαίσιο της συνέχισης λήψης μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του CΟVID - 19
128553 14-12-2020 Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης μέτρων που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του ιού COVID-19 (κορωνοϊός)
Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189 12-12-2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο- ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρί- ου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ια- νουαρίου 2021 και ώρα 6:00.
127829 11-12-2020 Επαναλειτουργία των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) μετά την άρση των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Δ30/Α3/114685 01-12-2020 Διευκρινίσεις ως προς την ανταλλαγή αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από τη Δημοκρατία της Σερβίας ή της Αλβανίας με Ελληνικές
Δ30/Α3/113159 30-11-2020 Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/90777/06-11-2020 εγκυκλίου ως προς την περαιτέρω παράταση στο πλαίσιο των νεότερων έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19
54096 30-11-2020 Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την επικαιροποίηση της ύλης και των ερωτηματολογίων των εγχειριδίων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών
ΓΣΕΒΕΕ 45075 28-11-2020 Σύμφωνα με το άρθρο 72 «Παράταση της θητείας των Διοικητικών Οργάνων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
Δ30/A1/111149 27-11-2020 Περί της θεσπίσεως νέου εθνικού κωδικού «121» για την οδήγηση με κατηγορία Β οχημάτων της κατηγορίας Α1
Δ30/Α3/93594 10-11-2020 Δημοσίευση της με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 (Β’ 4899) κοινής υπουργικής αποφάσεως
91491 09-11-2020 Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης μέτρων που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του ιού COVID-19 (κορωνοϊός).
Δ30/Α3/90777 06-11-2020 Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης, Π.Ε.Ι., αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και Δ.Ε.Ε. στο πλαίσιο των νέων έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19
110 23-10-2020 Ε.Ε.Α. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δ30/Α3/63171 09-10-2020 Ιατρική εξέταση για την ανανέωση άδειας οδήγησης η οποία έχει χορηγηθεί μετά από ιατρική εξέταση από το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδήγησης για οδηγούς με αναπηρίες «ΗΝΙΟΧΟΣ»
Α3/60751 06-10-2020 Προσωρινή έκδοση χειρόγραφων Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης
Α3/ΟΙΚ 58786/6852 01-10-2020 Συστάσεις για τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την αδιάβλητη και ομαλή διεξαγωγή των θεωρητικών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών και οδηγών
24-09-2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διευκρινίσεις σχετικά με Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στις άδειες οδήγησης
Α3/Οικ. 56875/6697 23-09-2020 Δημοσίευση της με αριθμό A3/Οικ. 56475/6635/2020 (Β’ 4075) κοινής υπουργικής αποφάσεως
44475 17-09-2020 Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
Α3/42635/5002 14-09-2020 Περί αμοιβαίας αναγνώρισης και ανταλλαγής των αδειών οδήγησης μεταξύ Ελλάδας και των Δημοκρατιών Σερβίας και Αλβανίας αντιστοίχως
Δ30/Β2-49524/5841 10-09-2020 Διευκρινήσεις για τα εκπαιδευτικά οχήματα με χρηματοδοτική μίσθωση
Α3/Οικ. 51281/6094/27-8-2020 28-08-2020 Παράταση ισχύος Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω της εμφάνισης του COVID-19
Α3/Οικ. 39839/4369 16-07-2020 Τροποποίηση της με αριθμό Α3/οικ. 26013/2872/04-05-2020 εγκυκλίου αναφορικά με τα μέτρα διεξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών
Δ30/Β3-13153/1633 05-06-2020 Διευκρινήσεις για τα εκπαιδευτικά οχήματα με χρηματοδοτική μίσθωση
Α3/27334 /3056 05-06-2020 Τροποποίηση της με αριθμό Α3/οικ. 26013/2872/04-05-2020 εγκυκλίου αναφορικά με τον αριθμό των υποψηφίων ανά επιτροπή δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς
43796 04-06-2020 «Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών και χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων
Α3/27145/2997 02-06-2020 Ρυθμίσεις αναφορικά με την παράταση ισχύος των αδειών οδήγησης και των Π.Ε.Ι. και τη δυνατότητα ανανέωσής τους στο πλαίσιο της συνέχισης λήψης μέτρων λόγω του COVID-19
56 21-05-2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ-ΟΔΗΓΟΣ_Σχολές-Οδηγών
Α3/Οικ. 28014/3103 19-05-2020 Παροχή οδηγιών στο πλαίσιο υλοποίησης της διαδικασίας ηλεκτρονικής χορήγησης της προσωρινής άδειας οδήγησης
First Previous   Εμφάνισε 2 από 15 σελίδες   Next Last