Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022
Αρχική Σελίδα
Εισερχόμενα Έγγραφα
Εξερχόμενα Έγγραφα
Ελληνική Νομοθεσία
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Ανακοινώσεις-Γνωστοποιήσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Αγγελίες
Επαγγελματικό περίγραμμα
smartdrive
 


Εισερχόμενα
Αρ.Πρωτ. Ημερομηνία Θέμα Αρχείο
Α3/Οικ. 56875/6697 23-09-2020 Δημοσίευση της με αριθμό A3/Οικ. 56475/6635/2020 (Β’ 4075) κοινής υπουργικής αποφάσεως
44475 17-09-2020 Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
Α3/42635/5002 14-09-2020 Περί αμοιβαίας αναγνώρισης και ανταλλαγής των αδειών οδήγησης μεταξύ Ελλάδας και των Δημοκρατιών Σερβίας και Αλβανίας αντιστοίχως
Δ30/Β2-49524/5841 10-09-2020 Διευκρινήσεις για τα εκπαιδευτικά οχήματα με χρηματοδοτική μίσθωση
Α3/Οικ. 51281/6094/27-8-2020 28-08-2020 Παράταση ισχύος Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω της εμφάνισης του COVID-19
Α3/Οικ. 39839/4369 16-07-2020 Τροποποίηση της με αριθμό Α3/οικ. 26013/2872/04-05-2020 εγκυκλίου αναφορικά με τα μέτρα διεξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών
Δ30/Β3-13153/1633 05-06-2020 Διευκρινήσεις για τα εκπαιδευτικά οχήματα με χρηματοδοτική μίσθωση
Α3/27334 /3056 05-06-2020 Τροποποίηση της με αριθμό Α3/οικ. 26013/2872/04-05-2020 εγκυκλίου αναφορικά με τον αριθμό των υποψηφίων ανά επιτροπή δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς
43796 04-06-2020 «Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών και χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων
Α3/27145/2997 02-06-2020 Ρυθμίσεις αναφορικά με την παράταση ισχύος των αδειών οδήγησης και των Π.Ε.Ι. και τη δυνατότητα ανανέωσής τους στο πλαίσιο της συνέχισης λήψης μέτρων λόγω του COVID-19
56 21-05-2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ-ΟΔΗΓΟΣ_Σχολές-Οδηγών
Α3/Οικ. 28014/3103 19-05-2020 Παροχή οδηγιών στο πλαίσιο υλοποίησης της διαδικασίας ηλεκτρονικής χορήγησης της προσωρινής άδειας οδήγησης
Α3/10901/1420 19-05-2020 Επικαιροποίηση των διατάξεων και των παραρτημάτων των υπουργικών αποφάσεων
Α3/οικ. 26013/2872 04-05-2020 Προϋποθέσεις και περιορισμοί για τη διενέργεια θεωρητικής και ̟πρακτικής εκπαίδευσης, θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς στο πλαίσιο της λήψης μέτρων λόγω του COVID-19
Α3/οικ. 25449/2819 29-04-2020 Λήψη μέτρων λόγω του COVID-19
Α3/23659/2693 29-04-2020 Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης και λοιπές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω του COVID-19
43482 28-04-2020 Εορτασμός της εργατικής πρωτομαγιάς
261014 21-04-2020 Συγκρότησης Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου Σχολών Οδηγών Περιφέρειας Αττικής
Ασφαλιστικές εισφορές – Οφειλές σε ρύθμιση 27-03-2020 Ασφαλιστικές εισφορές – Οφειλές σε ρύθμιση
οικ. Α 19597/1031 20-03-2020 Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του ιού COVID-19
Γ4/19185/590 18-03-2020 Παράταση ισχύος πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, αναβολή εξετάσεων στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω της εμφάνισης του COVID-19-
43028 17-03-2020 Μέτρα που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση για την άμεση στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού.
Α3/Οικ. 18813/2233 16-03-2020 Αναβολή διενέργειας θεωρητικών εξετάσεων, δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς και μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και οδηγών στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω της εμφάνισης του COVID-19
Α3/18539/2218 16-03-2020 Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης και Π.Ε.Ι. στο ̟λαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω της εμφάνισης του COVID-19
Δελτίο Τύπου 10-03-2020 Με απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη αναστέλλεται η διεξαγωγή όλων των εξετάσεων που σχετίζονται με την έκδοση διπλωμάτων οδήγησης.
67960/09-01-2020 09-01-2020 Σύσταση επιτροπής αναμόρφωσης πλαισίου χορήγησης αδειών οδήγησης
Α3/Οικ.90195/10807/24-12-2019 24-12-2019 Παράταση ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων άνω των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών ̟ου έχουν υποβάλλει αίτηση για ανανέωση της άδειας οδήγησης έως και την 31η Οκτωβρίου 2019
192 28-11-2019 Πρόταση από την Kawasaki για εκπαιδευτικές μηχανές κατηγορίες Α1 και Α2 πρός τα μέλη της ΠΟΕΟ.
186 21-10-2019 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ - ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Α3/Οικ. 67510/8184/18-9-2019 19-09-2019 Δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση Π.Ε.Ι. στην Περιφέρεια Αττικής
Α3/ Οικ. 66593/8060/12-09-2019 12-09-2019 Τροποοίηση της με αριθμό ̟πρωτ. Α3/οικ.65782/7886/02-09-2019 εγκυκλίου
Α3/οικ.65782/7886/2-9-2019 03-09-2019 ∆ηµοσίευση του ν. 4625/2019 (A’ 139) «Ρυθµίσεις του Υ̟πουργείου Υ̟ποδοµών & Μεταφορών και άλλες ε̟πείγουσες διατάξεις»
Α3/οικ:59480/7072/25-7-19 25-07-2019 Παράταση ισχύος ∆.Ε.Ε. υποψηφίων οδηγών και οδηγών
Α3/56243/5874/25-07-2019 25-07-2019 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 74
Αρ. Πρωτ.:41815/880/02- 07 -2019 02-07-2019 Εφαρμογή του 4599/2019 απάντηση από Περιφέρεια Β. Αιγαίου σε ερώτημα ΠΟΕΟ
Αριθμ. Α3/40460/4601 28-06-2019 Τροποποίηση της αριθμ. Α3/19384/2119/2019 (Β’ 1715) «Καθορισμός αριθμού εξεταστών υπο- ψηφίων οδηγών και οδηγών για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς» απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
Γ9/46447/2397/12-6-2019 19-06-2019 Όροι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξεις οχημάτων κατηγορίας Ο.
Γ9/46447/2397/12-6-2019 19-06-2019 Όροι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξεις οχημάτων κατηγορίας Ο.
Αριθ. Πρωτ.: 26485/702/13-06-2019 19-06-2019 Παροχή διευκρινίσεων από το υπουργείο εργασίας
Α3/Οικ. 47777/5174/12 - 06 - 2019 12-06-2019 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου πέμπτου του ν. 4618/2019 (Α’ 89/10-06-2019)
Α3/Οικ. 47247/5152/11-06-2019 11-06-2019 Διενέργεια ειδικών δοκιμασιών δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών από ενάρξεως του τρίτου μεταβατικού σταδίου του ν. 4599/2019.
Α3/40465/4596/04-06-2019 04-06-2019 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2γ του άρθρου 10 του ν. 4599/2019 (Α’ 40)
21180/Δ9 1063/4-6-2019 04-06-2019 Εργασιακά θέματα εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών μετά τον ν. 4599/2019
Α3/Οικ.44687/4921/31-05-2019 31-05-2019 Έκδοση αποφάσεων αναφορικά µε την ̟παράταση της ̟νομοθεσίας της ̟αρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4599/2019
Α3/42105/4624 31-05-2019 Παράταση της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4599
231421/28-5-19 30-05-2019 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν.4599_19 (ΑΑ) 231421
4668/2/9-5-2019 23-05-2019 Ενημέρωση σχετικά με ερώτημα
Α3/Οικ. 38919/4338/17-5-2019 17-05-2019 Δημοσίευση της με αριθμό Α3/ 19384/2119/ /2019/(Β΄1715) υπουργικής αποφάσεως
Α3/Οικ. 36410/4048/14-05-2019 15-05-2019 Παράταση ισχύος Δ.Ε.Ε. υποψηφίων οδηγών και οδηγών.
Α3/Οικ.36334/4021/10-5-2019 10-05-2019 Γνωστοποίηση περιεχομένου της προς δημοσίευση της υ.α. Α3/19384/2119/07-05-2019
First Previous   Εμφάνισε 3 από 15 σελίδες   Next Last